A Mátrai Erőmű Zrt. Etikai Kódexe

Az MVM Mátra Energia Zrt-nél tisztában vagyunk a társadalomban betöltött szerepünkkel és az ügyfelekkel, üzleti partnerekkel, valamint a részvényesekkel és munkatársakkal szembeni felelősségünkkel. Eredményes tevékenységének, jó hírnevének záloga munkavállalóinak tudása, tapasztalata, elkötelezettsége. Ezekből kiindulva olyan egyértelmű alapelveket vallunk, melyek meghatározzák a vállalati és társadalmi tevékenységeink kereteit.


Annak érdekében, hogy a Társaság megfelelhessen a tulajdonos és a társadalom által, valamint saját magunkkal szemben támasztott elvárásoknak, a következő értékeket képviseljük:


 • Felelősségvállalás az eredményekért, bátor kiállás nehéz helyzetekben is. Megfelelő és időbeni döntések meghozatala, amelyek segítik a szervezet fejlődését.
 • Együttműködés és bizalom: Partneri kapcsolatok kiépítése és másokkal történő együttműködés a közös célok elérése érdekében. Mások bizalmának elnyerése becsületesség, integritás és hitelesség révén.
 • Elköteleződés a jövőkép és stratégia iránt. Motiváló légkör teremtése, ahol az emberek a legjobbjukat adják, hogy segítsék a szervezeti célok elérését.

A Társaság üzleti etikai kötelezettségvállalása

Az emberi jogok védeleme


Elkötelezettek vagyunk minden kollégánk és mindenki más emberi jogainak tiszteletben tartása mellett, különösen fontosnak tartjuk:

 • az emberi méltósághoz való jogot,
 • az élethez való jogot,
 • a személyi szabadsághoz és biztonsághoz való jogot,
 • az elérhető legmagasabb szintű egészséghez való jogot,
 • az igazságos és kedvező munkakörülményekhez való jogot,
 • a tisztességes bérekhez és rendes életkörülményekhez való jogot;
 • a megfelelő életszínvonalhoz való jogot,
 • a szakszervezetek alapításának és a hozzájuk való csatlakozás jogát, a kollektív tárgyalások jogát,
 • a hátrányos megkülönböztetéstől való mentesség jogát,
 • a véleménynyilvánítás jogát.

Támogatjuk az emberi jogok védelmét, elítéljük az emberi jogok megsértésének minden formáját.


Egyenlő bánásmód


Olyan munkahelyi feltételeket teremtünk, ami mentes bármiféle megkülönböztetéstől, történjen az faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzetre tekintettel.


Kiállunk az egyenlő bánásmód elve mellett, és arra ösztönözzük a munkatársainkat, hogy munkahelyi kapcso-lataikat az együttműködés, a nyitottság, a bizalom, az egymás kölcsönös elismerésének és támogatásának elveire építsék.


Egészségvédelem, biztonság és környezetvédelem


Feladataink ellátása során a fenntarthatóság alapelveivel azonosulva célul tűztük ki a környezeti elemekre és az ökológiai rendszerekre gyakorolt hatásaink mérséklését, a szennyező anyagok kibocsátásának csökkentését, a környezeti károk megelőzését. Tevékenységünk során eleget teszünk a jogszabályokban, engedélyekben, szabályzatokban és szabványokban rögzített környezetvédelmi követelményeknek, és ezt minden üzleti partnerünktől is elvárjuk.


A magánszféra és a személyes adatok védelme


Elkötelezettek vagyunk a munkatársak személyes adatainak bizalmas kezelése mellett. A személyes adatok kezelése során a vonatkozó törvények és előírások betartásával járunk el.


Az állami, önkormányzati és egyéb közigazgatási szervekkel valókapcsolattartás


Együttműködünk és folyamatosan jó kapcsolatot tartunk az állami és egyéb közigazgatási szervekkel, intézményekkel, környező önkormányzatokkal. E kapcsolatok során jóhiszeműen és tisztességes módon, a jogszabályokat és előírásokat betartva járunk el.


Beszállítók, üzleti partnerek kiválasztása


Törekszünk arra, hogy beszállítóinkkal és egyéb üzleti partnereinkkel olyan kapcsolatot alakítsunk ki, amely a kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapul. Ennek érdekében csak üzletileg jó hírű, megfelelő képességekkel és referenciákkal bíró személyekkel és társaságokkal lépünk üzleti kapcsolatba.


A Társaság munkavállalóitól elvárt magatartási normái

A munkavállalóknak munkavégzésük során a Társaság értékeit és érdekeit figyelembe véve a legjobb szakmai tudásuk szerint kell eljárniuk. Elvárjuk, hogy a munkatársaink a munkaidejüket munkahelyi feladataik ellátására fordítsák, és tegyék azt a lehető legmagasabb szakmai színvonalon, legjobb tudásuk szerint, felelősségteljesen.


Törvényesség, szabálykövetés


Minden kollégánktól jogkövető magatartást, a jogszabályok, a társaságra érvényes szabályzatok és belső szabályozások előírásainak betartását, a Társaság érdekeivel és etikai normáival összhangban álló tevékenységet várunk el.


A Társaság jó hírnevének megőrzése


A Társaság minden alkalmazottjának érdeke és egyben kötelessége a Társaság jó hírnevének képviselete és megőrzése.


Tisztességes, átlátható működés


Kiemelten fontosnak tartjuk a tisztességes, átlátható működést. Határozottan ellenezzük a korrupció valamennyi formáját, mely aláásná a vállalat törvényes működésébe vetett bizalmat, torzítaná a versenyt és rontaná a Társaság hírnevét.


Üzleti ajándék, figyelmesség nyújtása, elfogadása, viszonzása


Kollégáinknak üzleti ajándék, meghívás és szívesség nyújtásánál, elfogadásánál messzemenő körültekintéssel kell eljárniuk. Minden esetben tilos az olyan ajándékozás és a vendéglátás nyújtása és elfogadása, amelynek célja egy személy üzleti döntésének, intézkedésének tisztességtelen befolyásolása, vagy a személy pozíciójával való bármilyen módon történő visszaélés.


Információ- és adatvédelem


Az információk, az adatvagyon védelme a mindannyiunk együttes felelőssége. Dolgozóink belső dokumentumokat, illetve a munkavégzés során tudomásukra jutott adatokat, információkat, működési mechanizmusokat kizárólag a Társaságnál betöltött pozíciójukból adódó feladatok ellátása érdekében használhatják fel a vonatkozó jogszabályi és belső szabályozó előírásoknak megfelelően.


Összeférhetetlenség


A Társaság munkavállalóinak beosztásuknak megfelelően kerülniük kell a munkaköri összeférhetetlenséget, illetve annak látszatát is.


Vállalati tulajdon védelme


Minden munkatársunknak felelősséget kell vállalnia a vállalat tulajdonában álló, illetve az általa biztosított eszközök megfelelő kezeléséért, azok állagának megóvásáért, valamint célszerű és takarékos használatáért.


Közéleti szerepvállalás


Támogatjuk dolgozóink minden olyan közéleti szereplését, amely a Társaság, illetve az MVM Csoport hírnevét, szakmai fejlődését elősegíti. Különösen szorgalmazzuk, hogy kollégáink szakterületükön részt vegyenek a tudományos életben, a szakmai érdekképviseleti körökben, ahol pozitív megítélésünket erősíthetik.


A Társaság minden vezetőjétől elvárt további etikai követelmények

Személyes példamutatás


Minden vezető munkatársnak példaértékű és iránymutató magatartást kell tanúsítania, és gondoskodnia kell a jó közösségi szellem, valamint az együttműködésre nyitott, hatékony munkavégzést lehetővé tevő légkör kialakításáról.

Valamennyi vezető köteles támogatni az általunk vállalt etikai normákat a Társaság valamennyi tevékenységi területén.


Beosztottakkal való kapcsolat


Vezetőinkkel szemben elvárás, hogy az általuk irányított szervezetnél törekedjenek munkatársaik megismerésére, alkalmassági szintjük feltérképezésére, szakmai ismereteik folyamatos fejlesztésére. A vezetők a tudomásukra jutott információt a megfelelő gondossággal bizalmasan kezeljék.

A munkahelyi zaklatás minden formáját teljes mértékben elítéljük.

Vezetőink személyi döntéseiket, a munkatársak tevékenységének értékelését csak a szakmai érdemek, a teljesítmény, illetve a munkával összefüggő tényezők alapján hozhatják meg.Etikai Kódex